BIBREGLEMENT

ALGEMEEN BIBLIOTHEEKREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL GENT


1. Toegang tot de bibliotheken

De toegang tot de bibliotheken is vrij voor iedereen, dat wil zeggen zowel voor personeel en studenten van de hogeschool als voor externe bezoekers. Elke bezoeker wordt geacht de bepalingen van dit reglement strikt na te leven.
De openingsuren van de bibliotheken worden duidelijk kenbaar gemaakt aan bezoekers.


2. Gedragscode

De publieke ruimtes in de bibliotheek dienen in eerste instantie voor studie, lectuur en opzoekwerk.  In functie van de noden en de lokale mogelijkheden kan de gedragscode van vestiging tot vestiging, van ruimte tot ruimte en van periode tot periode variëren. Van gebruikers wordt verwacht zich hieraan aan te passen. Gebruikers die storend gedrag vertonen worden verzocht de bibliotheek te verlaten. Eten en drinken is in de bibliotheek verboden.
Alle aanwezige materialen en voorzieningen dienen met zorg te worden behandeld. Schade aan bibliotheekmeubilair, –apparatuur of infrastructuur wordt op de betrokkene verhaald.

De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of ontvreemding van  persoonlijke bezittingen.

 

3. Registratie van leners

 

Om in de bibliotheken van de hogeschool werken te kunnen ontlenen of uitgeleende werken te kunnen reserveren, moet men als lener geregistreerd zijn in het centrale bibliotheeksysteem (Aleph). Registratie kan door het bibliotheekpersoneel ook als voorwaarde gesteld worden voor het ter plaatse consulteren van bepaalde werken (bv. cd-roms, kostbare werken, ...).
De geregistreerde gegevens zullen enkel voor interne bibliotheekdoeleinden binnen de Hogeschool Gent gebruikt worden en zullen niet aan derden ter inzage gegeven worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

3.1 Hogeschool Gent

Personeelsleden  en studenten van de hogeschool zijn automatisch als leners geregistreerd. Hun personeelskaart respectievelijk studentenkaart doet dus ook dienst als bibliotheekkaart en moet bij elke bruikleentransactie voorgelegd worden.
Het hogeschoolbestuur kan andere groepen structureel toegang verlenen.

3.2 Andere onderwijsinstellingen en organisaties

Studenten en personeelsleden van de Associatie Universiteit Gent genieten dezelfde rechten en kunnen gratis als leners geregistreerd worden .
Personeelsleden en studenten van andere onderwijsinstellingen, kunnen zich als lener in de bibliotheek van de Hogeschool Gent laten inschrijven als er hieromtrent een overeenkomst afgesloten werd met de Hogeschool Gent. Dit gebeurt op basis van een geldige identiteitskaart en een geldige personeelskaart of studentenkaart.

3.3 Andere externe gebruikers

Andere externe bibliotheekgebruikers dan voornoemde kunnen als lener geregistreerd worden. Mits goedkeuring en betaling van 25 euro administratiekosten, kan de persoon in kwestie zich voor telkens één jaar als lener laten inschrijven aan de hand van zijn identiteitskaart. Daarbij wordt een formulier overhandigd als bewijs van betaling en registratie.
Om een zo vlot mogelijke dienstverlening te kunnen garanderen, worden leners verzocht eventuele adreswijzigingen onmiddellijk door te geven aan één van de bibliotheken.
Indien gewenst kan men zijn gegevens uit het bibliotheekbestand laten verwijderen. In dat geval mogen er wel geen ontleningen of verschuldigde bedragen uitstaan.

 

4. Gebruik van de infrastructuur

 

4.1 Computers

Bezoekers kunnen gebruik maken van de computers die in de publieke ruimtes van de bibliotheek voorzien zijn. Ze worden verondersteld zich aan de gebruiksregels van het hnet aan te passen. Het bibliotheekpersoneel is gemachtigd voorrang te verlenen aan personen die de computers voor opzoekingen in bibliotheekcatalogi en andere documentaire databanken of voor andere onderwijs- of onderzoeksdoeleinden gebruiken, tegenover personen die de computers voor andere doeleinden (e-mail, surfen, ...) gebruiken.

Het is verboden programma’s te installeren, instellingen van de computers aan te passen of paswoorden van programma’s of bestanden door te geven aan derden.

4.2 Printers en kopiemachines

Printers en kopiemachines kunnen gebruikt worden mits het respecteren van de wettelijke bepalingen inzake auteursrecht. Werken die door het bibliotheekpersoneel ongeschikt worden geacht voor het kopiëren, mogen niet gekopieerd worden.

 

5. Gebruik van de collecties

 

5.1 Raadpleging

Werken die in open kast opgesteld zijn, kunnen vrij geraadpleegd worden in de bibliotheek. Na gebruik moeten de geraadpleegde werken op de voorziene plaats teruggezet worden. Werken uit magazijnen kunnen voor consultatie opgevraagd worden bij het personeel van de bibliotheek.

5.2 Uitleenbaar of niet uitleenbaar

De bibliotheek heeft uitleenbare en niet uitleenbare werken. In de webcatalogus staat vermeld of een bepaald werk al dan niet uitleenbaar is.

5.3 Beschadiging en diefstal

Bij beschadiging van geraadpleegd materiaal moet de betrokkene een schadevergoeding betalen die kan oplopen tot de vervangwaarde van het beschadigde werk, aangevuld met administratiekosten. Elk geval van diefstal of poging tot diefstal zal aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging. Bovendien kan de betrokkene tijdelijk of definitief de toegang tot de bibliotheken van de hogeschool ontzegd worden.


6. Uitleen

6.1 Termijnen en aantallen

Een lener mag maximaal 4 werken tegelijk van éénzelfde bibliotheek ontlenen. De uitleentermijn bedraagt 3 weken. In bepaalde gevallen, bijvoorbeeld voor studenten die aan een scriptie werken, kan de bibliotheek toestaan dat meer dan 4 werken tegelijk ontleend worden of dat de uitleentermijn meer dan 3 weken bedraagt. Voor bepaalde categorieën van werken kan de bibliothecaris autonoom beslissen om een hoger aantal ontleende werken of een langere uitleentermijn toe te laten.
Wie verzuimt de werken die hij in bruikleen heeft, tijdig terug te brengen, zal in geen enkele bibliotheek nieuwe ontleningen kunnen doen zolang de ontleende werken niet teruggebracht zijn.

6.2 Verlengingen

De uitleentermijn kan eenmalig met 3 weken verlengd worden indien men uiterlijk op de datum van terugbezorging een aanvraag doet voor verlenging. Verlengen kan online, aan de (zelfuitleen)balie of via e-mail. Een verlenging wordt enkel toegestaan indien het werk door niemand anders gereserveerd is.

6.3 Reservaties

Via de webcatalogus kan een boek gereserveerd worden. Zodra het werk aanwezig is, wordt de aanvrager verwittigd per e-mail en krijgt hij 1 week tijd om het werk op te halen.

6.4 Inleverbewijs

Bij het inleveren van de boeken kan de lener een inleverbewijs ontvangen. Bij mogelijke betwisting zijn de gegevens van de bibliotheekadministratie beslissend.

6.5 Boetes en aanmaningen

Indien ontleende werken niet binnen de gestelde uitleentermijn teruggebracht zijn, wordt een boete van 0,2 euro per ontleend werk per werkdag aangerekend. Indien de werken binnen de 10 werkdagen niet teruggebracht zijn, wordt een aanmaning naar de lener verstuurd. Na 20 werkdagen wordt een tweede aanmaning verstuurd. De kosten van deze rappels worden op de lener verhaald.
Indien de lener na 30 werkdagen nog steeds niet gereageerd heeft, kunnen alle wettelijke middelen aangewend worden om het geleende materiaal terug te vorderen of kan de lener aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van het materiaal. In dat geval zijn de bepalingen in verband met beschadiging of verlies van dit reglement alsmede de bepalingen van het tuchtreglement van de hogeschool van toepassing.

6.6 Beschadiging of verlies

De ontlener blijft verantwoordelijk voor de uitlening. Indien teruggebrachte werken beschadigd zijn, moet de lener een door de bibliotheek te bepalen schadevergoeding betalen die kan oplopen tot de vervangwaarde van het beschadigde werk, aangevuld met administratiekosten. Bovendien treden de bepalingen van het tuchtreglement van de hogeschool in werking.
Beschadigd materiaal blijft te allen tijde eigendom van de bibliotheek, ook als de lener de schadevergoeding betaald heeft.
Ook het maken van aantekeningen in het ontleende materiaal geldt als een vorm van beschadiging.
Indien de lener een ontleend werk verliest, wordt een schadevergoeding aangerekend die gelijk is aan de vervangwaarde van het verloren materiaal, aangevuld met administratiekosten.

 

7. Interbibliothecair leenverkeer (IBL)

 

7.1 Binnen de hogeschool

Een gebruiker kan uitleenbare werken die zich in een andere bibliotheek van de Hogeschool Gent bevinden dan diegene waartoe hij zich doorgaans wendt, interbibliothecair aanvragen en ontlenen via laatstgenoemde bibliotheek.  Deze dienstverlening is gratis voor alle geregistreerde gebruikers.
Als het aangevraagde materiaal aanwezig is en niet door iemand anders gereserveerd is, zal het na 3 werkdagen beschikbaar zijn in de bibliotheek waar de aanvraag is ingediend. De aanvrager krijgt 2 weken tijd om het materiaal op te halen. Voor het overige gelden dezelfde bepalingen als voor de rechtstreekse ontlening van werken uit de bibliotheek zelf.

7.2 Met andere instellingen

Interbibliothecair leenverkeer met andere instellingen gebeurt via Impala of  bilaterale overeenkomsten.  Deze dienstverlening is gratis voor studenten en personeel van HoGent.

8. Aanvullende opmerkingen

Dit reglement geldt voor alle bibliotheken van de Hogeschool Gent. Het kan uitgebreid worden met aanvullende bepalingen van een individuele bibliotheek, voor zover die niet in strijd zijn met dit reglement. In gevallen die niet gedekt worden door dit reglement, ligt het beslissingsrecht bij de bibliothecaris.
Wijzigingen in dit reglement worden ten minste één maand vooraf in de bibliotheken en op de website http://bib.hogent.be aangekondigd.

Wie de bibliotheek gebruikt, verklaart zich akkoord met het reglement.

 

Maart 2012

 

publicatie: 28 jan 2016