REFEREREN VOLGENS APA6TH

Waarom refereren?

Als je een artikel of een eindwerk (bachelorproef, masterproef, afstudeerwerk) schrijft, maak je vaak gebruik van publicaties van anderen. Om deze intellectuele eigendom te beschermen, is het noodzakelijk om de bronnen die je hebt gebruikt, kenbaar te maken.

Indien je een tekst overneemt zonder de eigenlijke auteur te vermelden, pleeg je plagiaat. De lezer kan dan niet nagaan tot welke onderzoeksbevindingen je zelf bent gekomen en welke werden overgenomen van anderen.

Hoe refereren?

Het APA-systeem van de American Psychological Association is een van de vele refereerstijlen voor bronvermelding. De Hogeschool Gent opteert voor deze refereerstijl. Binnen APA-stijl bestaan vele variaties (punten, komma’s, …). Kies steeds voor een uniforme stijl.

Stap 1: In de tekst is er een verwijzing naar de auteur en het jaar van publicatie.

Stap 2: Achteraan het werk komt de referentielijst, alfabetisch gerangschikt.

Stap 1: referenties in de tekst

In de tekst plaats je de familienaam van de auteur en het jaar van publicatie tussen haakjes, gescheiden door een komma. Zijn er twee auteurs, dan wordt het ampersandteken ‘&’ tussen de twee namen geschreven. Bij meer dan drie auteurs schrijf je de eerste familienaam en ‘et al.’ (= et alii.)

Voor elektronische bronnen gelden dezelfde regels als voor schriftelijke bronnen:

Stap 2: referentielijst achteraan

 

Boek

Auteur: familienaam van de auteur, gevolgd door een komma, de initialen van de auteur en een punt. Indien er meerdere auteurs zijn, worden alle familienamen (plus initialen) vermeld. Tussen de voorlaatste en de laatste auteur staat het ampersandteken ‘&’.
Publicatiejaar: tussen haakjes, gevolgd door een punt.
Titel: met hoofdletter, gevolgd door een punt en cursief geschreven. Tussen titel en eventuele ondertitel staat een dubbele punt.
Editie: eventuele herdruk na de titel, tussen ronde haakjes en niet cursief.
Plaats van uitgave (stad) en naam van uitgever: gescheiden door een dubbele punt. Afkortingen (bv. Co, Inc., Publishers) achter de naam van de uitgeverij worden weggelaten. Op het einde komt een punt.

E-boek

Indien je de auteur van het document kent, begin je met de auteur en de datum tussen haakjes, gevolgd door de titel.

Eindwerk (bachelorproef, masterproef, …)

Vorm: na de titel tussen vierkante haakjes. Mogelijke vormen zijn o.a. eindwerk, syllabus, bachelorproef, masterproef, brochure.

 

Tijdschriftenartikel

Na de titel van het artikel (en het punt) wordt de naam van het tijdschrift geschreven, cursief en met hoofdletters, gevolgd door een komma en het volumenummer, eveneens cursief. In de meeste gevallen volgen daarna, na een komma, de begin-en en eindpagina’s van het artikel, niet cursief, gescheiden door een koppelteken en voorafgegaan door ‘pp.’. Het geheel wordt afgesloten door een punt. Wanneer het tijdschrift echter per nummer is gepagineerd, dan moet ook het tijdschriftennummer worden vermeld, niet cursief, voorafgegaan door ‘nr.’.

Elektronisch tijdschriftenartikel

Refereren aan een elektronisch artikel is vergelijkbaar met een artikel op papier. De laatste raadpleegdatum en de URL moeten worden opgenomen. Na de URL komt geen punt.

Webpagina

Ken je enkel de titel van het document, dan komt die vooraan te staan, gevolgd door de datum tussen haakjes.

APA Nederlands vs Engels

Wie EndNoteWeb gebruikt om automatisch een literatuurlijst te genereren, weet dat die onlinetool de APA-regels perfect toepast. Een echte Nederlandstalige versie van APA is er niet. Het overzicht dat je hierboven vindt, is een bewerking van APA. Waarin verschilt deze Nederlandstalige versie dan van de Engelstalige?

In het Engels staat er een komma voor een ampersand (&)

Cleese, J., Gilliam, T., Jones, T., Idle, E., & Chapman, G. (2015). Monty Python quotes. London: Wiley.

Engelse woorden/afkortingen bij APA vs Nederlands

Retrieved May 19, 2015 from (url) - Geraadpleegd op 19 mei 2015 via (url) 
Editor(s): Ed. / Eds. - Redacteur(s): Red.
Translator(s): Trans. - Vertaler(s): Vert.
revised edition / rev.ed. - herziene druk 
p / pp - p. / pp.
no /No - nr.

Voor bronnen zonder jaar, zonder auteur of zonder plaats van uitgave, kan je de Latijnse termen en  afkortingen gebruiken om taalproblemen te vermijden. Sine anno (s.a.), sine nome (s.n.), sine loco (s.l.) 

Pas op! Rangtelwoorden worden in het Engels ook anders afgekort dan in het Nederlands.
Bijv. Second edition: 2nd ed. - Tweede editie: 2e ed.

Uitgebreidere info?

Pollefliet, L. (2014). Schrijven: van verslag tot eindwerk - do’s & don’ts. (7de druk). Gent: Academia Press.